Representantskapet 2014

Delegationen från Skåne, bestående av 14 ombud och två åhörare, har nu kommit fram till representantskapet i Åre. Under tre dagar kommer Polisförbundets högsta organ diskutera vad vi åstadkommit och vad vi vill arbeta med i framtiden. Vi kommer här på vår hemsida referera vad som händer ur ett Skåneperspektiv.

Under eftermiddagen inleddes representantskapet med beslutande om formalia. Det följer i princip samma mönster som inledandet av ett årsmöte, fast i betydligt större skala. Man fick även lyssna på en föreläsning om förändring av Claes Schmidt / Sara Lund, med fokus på fördomar.

I sitt inledningstal tog Polisförbundets ordförande Lena Nitz upp den stora framgång som en höjning av ingångslönen till 25 000 kr under avtalsperioden är. Vikten av en god arbetsmiljö berördes. Hon talade också om de stora klyftor och interna konflikter som tidigare funnits inom Polisförbundet och som nu börjat läka. Man arbetar åter mot ett gemensamt mål. 

Lena talade också om omorganisationen, bland annat om att det måste finnas en balans mellan struktur och kultur. Lena tycker att fokus har varit i alldeles för hög grad på rutorna i organisationen, strukturen, och väldigt lite på medarbetarna, kulturen.

En nyhet var att en stor medlemsundersökning kommer genomföras under hösten med frågor om stort som smått. Detta för att Polisförbundet ska få bättre kontakt med medlemmarna och säkerställa att vi arbetar på rätt sätt och med rätt frågor.

Rikspolischefen Bengt Svensson följde Lena på talarlistan. En för dagen något rörd Bengt klargjorde att eftersom han lämnar sitt ämbete så kommer hans tal att bli en resumé, ingen framtidsvision. Han sa att han ibland blir liknad vid Baghdad Bob när han hävdat att vi är duktiga på det vi gör. Han hävdade att trots att det uppfattats annorlunda har han alltid haft polisens och polisers bästa för ögonen. 

Bengt kallade satsningen på 20 000 poliser "en återställare", vi är inte fler poliser idag än för 20 år sedan per invånare, något Polisförbundet påtalat länge. En viss kritik mot avgående justitieminister Beatrice Ask kunde tidvis anas i hans tal.

Debaclet med PUST kallade han en besvikelse och la till att hade han varit en bättre programmerare så hade han löst det själv, vilket drog ner applåder. Bengt sade sig vara glad över höjningen av ingångslönen, och menade att ett testamente efter honom bör vara att vi inte tappar ingångslönerna i framtiden utan att dessa framgent höjs successivt.

Morgan Johansson, socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, drog ner applåder när han menade på att han såg tydliga tecken på att det är för lågt i tak inom polisen och när han klargjorde att ambitionen fortfarande är en högskoleutbildning för poliser. Han lade dock till att det i nuläget inte finns någon majoritet för detta i riksdagen.

Under morgondagen påbörjas de egentliga diskussionerna kring motioner, vilket kommer avhandlas i s k tematorg. Tematorgen är mindre grupper där alla förbundsområden är representade, och de har kommit till för att minska tiden som behövs för att diskutera i plenum (alla ombuden närvarande).

Sista dagen kommer motionerna formellt behandlas i plenum.


Dag två  - Skåning vald till 2:e vice ordförande

Efter inledande avhandling av granskningsfrågor gick man vidare till val. Vi gratulerar Christer Palmkvist till att ha fått uppdraget som 2:e vice ordförande. Christer har sina fackliga rötter i södra Skåne och har suttit i förbundsstyrelsen ett par år. Lena Nitz återvaldes också som ordförande men efter detta inträdde lite dramatik på Representantskapet i och med att ett antal förbundsområden tilläggsnominerade kandidater till förbundsstyrelsen. Mötet ajourneras för att det ska tillverkas valsedlar.

Anna Ramsten som sitter i styrelsen men ej nominerats för omval och Gunnar Grönkvist från RPS är de som tilläggsnominerats. 

Efter rösträkning konstaterades att valberedningens förslag blev bifallet med god marginal. Detta innebär att blivande Region Syd får två ledamöter i förbundsstyrelsen i och med att Kronobergs Thomas Stjernfeldt blev invald.

Jan Ebefeldt från Skåne blev återvald som revisor. 

Med anledning av rösträkningen efter valet till förbundsstyrelsen ajournerades själva mötet till eftermiddagen och ordet lämnades istället över till Thomas Rolén. En av de viktigaste punkterna i Roléns anförande var att han tog starkt avstånd från det som kallas NPM, New public management. New public management är en ledningsmodell för offentlig sektor som spridit sig sedan 1980-talet och som innebär att man använder sig av samma målstyrning och effektivitetsmätning som i den privata sektorn. Ett av de tydligaste effekterna av NPM är den sk pinnjakten. Rolén gav en passning till socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Morgan Johansson, som igår sa att det varit för mycket detaljstyrning och NPM inom Polisen. Vi har dig på film, sa Rolén.

Kajsa Möller, HR-direktör, fick en fråga angående tillförordnandet av chefer och den oro det medför att inte veta om man får fortsätta i sin funktion, och det ifrågasattes varför man inte kunde låta den gamla organisationsstrukturen gå över preliminärt i den nya myndigheten. Möller sade sig ha förståelse för oron men sade att det inte var möjligt att ta med den gamla organisationen in i det nya eftersom det inte överensstämmer med den nya ledningsstrukturen med sex ledningsnivåer, och att man inte hinner tillsätta fasta tjänster har att göra med det oerhört pressade tidsschemat som är fastslaget från politisk nivå.

Man fick även en fråga om biträdande chefer på fler nivåer än som varit aktuellt hittills. Kajsa Möller uteslöt inte att fler nivåer kan få biträdande chefer, men att detta ännu inte varit föremål för beslut och att detta i så fall ska motiveras av verksamhetsskäl.

Tematorgsarbete

En fråga som varit föremål för diskussioner de senaste åren är fördelning av lönemedel. Många mindre län kämpar för att utjämna löneskillnader eller i vart fall att löneskillnaderna gentemot exempelvis Skåne inte ska öka. Även detta representantskap blev det på tematorg A stora diskussioner där de större länen ville avlå eller besvara motionerna med detta innehåll, medan de mindre ville bifalla dem.

Vad gäller lönetrappor för polisassistenter och inspektörer så hade vi från Skåne med oss ett beslut om avslag från Skånerådet. Detta eftersom vår erfarenhet är att de har en tendens att bli statiska och svåra att upprätthålla. Detta blev dock inte tematorgets uppfattning.

På tematorgen fick våra skånska medlemmars motioner följande utfall

B003 Om tidskompensation efter 18.00 - Bifall

B006 Om att införa en ordinarie tvåskiftslista för de som inte orkar jobba helnatt - Besvarad

B007 Om max 10 timmar i ordinarie lista för de som har PP -Avslag

B023 Om höjda nivåer på OB-ersättning - Bifall

B033 Om avdrag vid föräldraledighet - Bifall

B034 Om att informera om effekterna vid tillfällig föräldrapenning - Bifall

C003 Om att utreda frågan om vem som ska kunna bli medlem i Polisförbundet samt presentera resultatet vid representantskapet 2016 - Avslag

E003 Om att Polisförbundet ska arbeta för att förmå Polismyndigheten att verka för att poliser ska få nyttja sitt tjänstgöringsnummer istället för namnuppgifter under tjänstgöring - Bifall

Dag 3

Dagen började med att valet till valberedningen offentliggjordes. Vi gratulerar Claes-Arvid Malmberg från PONV till en plats i valberedningen.

Härefter började motionsbehandling utifrån diskussionerna på tematorgen. En motion som ledde till omröstning var den skånska motionen C003, som handlar om att utreda frågan om vem som ska kunna bli medlem i Polisförbundet samt presentera resultatet vid representantskapet 2016. Lars Lindvall från Skåne och Erling Staxäng från Förbundsstyrelsen intog talarstolen och förklarade att motionen inte handlar om att släppa in andra än poliser i förbundet utan om att skapa ett beslutsunderlag i frågan, precis som vi förväntar oss av arbetsgivaren när denne ska ta ställning i frågor. Efter omröstning blev det klart att motionen blev bifallen.

Förutom denna blev de skånska motionerna hanterade utifrån tematorgens förslag.

Representantskapet beslutade att höja medlemsavgiften med 10 kronor, bland annat med anledning av omorganisationen. Höjningen var väntad eftersom revisorerna riktat viss kritik mot att man inte tagit tillräckligt hög höjd för kostnaderna i samband med detta.

Med detta sagt lämnar vi Åre och åker hem till Skåne. Välkommen att komma fram till oss på din polisstation och fråga och diskutera!

 

Skåneråd 9-10/9

Den 9-10 september samlades fackliga från hela Skåne och inbjudna gäster från blivande region Syd, för att bland annat gå igenom alla motioner som kommer hanteras på Repskapet 2014.

Mötet genomföres i Helsingborg och var ett så kallat  "Skåneråd". Vi hanterade samtliga nationella motioner för att skapa en bra överblick över hur Skånes  medlemmar ställer sig i de olika frågorna.

Den 23-26/9 är det Representantskap i Åre. Det är Polisförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Vid stämman kommer ombuden bland annat ta ställning till alla insända motioner samt diskutera framtiden och det vi ställs inför 2015. Vi kommer uppdatera vår hemsida med löpande information från representantskapet under dessa dagar.

Vill du ha PF:s kalender för 2015?

Polisförbundet har valt att inte skicka ut den nya medlemskalender för 2015 med Polistidningen. Du som fortfarande vill ha den måste gå in på www.polisforbundet.se senast den 14/9 för att beställa kalendern kostnadsfritt.

Du behöver ditt medlemsnummer och det finner du på baksidan av Polistidningen. Om du av olika anledningar inte har tillgång till denna, hör av dig till Pär Bengtson eller Håkan Stjernholm på Polisförbundet i Skåne så hjälper de dig.

Framgång gällande inspektörslöner

Under våren/sommaren 2014 har Polisförbundet Skåne fört samtal med Polismyndigheten i Skåne gällande frågan om inspektörslöner. Samtalen har förts i positiv anda i förhoppning att hitta en konstruktiv lösning i denna fråga.

Det är därför glädjande att nu kunna berätta att vi idag har uppnått en överenskommelse med arbetsgivaren att alla som uppnår dag 1 år 7 under 2014 kommer att erbjudas omförordnande till inspektör. Ny lön för berörda fr.o.m. 1 november blir lägst 27 300 kr. I överenskommelsen ingår att spanare och utredare erhåller högre lön enligt tidigare modell.

Polisförbundet Skåne återkommer i närtid med ytterligare information kring processen gällande omförordnandet.

Polisförbundet Skåne
Förhandlingsgruppen

Notiser

Skåneråd

Nästa vecka samlas Skånerådet för att gå igenom de motioner som inkommit inför vår kongress, Representantskapet, i Åre senare denna månad. Skånerådet är ett rådgivande organ som Polisförbundet i Skåne har infört, där personalombud från hela myndigheten deltar. Ombuden kommer att delta i diskussioner och resultaten av dessa kommer nedtecknas för att sedan tas med upp till Åre. På så sätt förankras våra ställningstaganden från Skåne hos ombuden och i slutändan medlemmarna. Om du har synpunkter på någon av de motioner som inkommit så kontakta ditt personalombud. Motionerna har av sekretesskäl inte lagts upp här på vår hemsida eller Polisforbundet.se men kan fås genom personalombuden eller den fackliga expeditionen.

Vi kommer för övrigt precis som förra gången att rapportera från Representantskapet här på vår hemsida.

Intervjuer till polisområdeschefer

Polisförbundet har under sommaren deltagit vid intervjuer till Polisområdeschefer. Vi har efter detta lämnat våra synpunkter till ansvariga för rekryteringen angående vilka kandidater vi anser vara lämpligast att bygga framtidens polis.

Vikarierande huvudskyddsombud i Malmö

Hej!

Mitt namn är Fredrik Persson och jag kommer att vikariera för Isabelle Larsson-Bull som huvudskyddsombud i Malmö från och med den 1 september 2014.

Jag har tidigare varit verksam som personalombud på de avdelningar jag har tjänstgjort på i Polisområde Malmö. Under det senaste året har jag även varit styrelseledamot i Polisförbundets Malmösektion och har då i synnerhet engagerat mig i arbetsmiljöfrågor.

Jag kommer att arbeta heltid på Polisförbundets fackliga expedition som är beläget på Rättcentrum, våning 6. Som huvudskyddsombud kommer jag huvudsakligen att arbeta med arbetsmiljöfrågor som berör samtliga polisanställda i Malmö men kommer naturligtvis även att vara behjälplig med övriga fackliga frågor som berör Polisförbundets medlemmar.

Varmt välkomna att höra av er till mig!

Jag nås på anknytning 157 93.

Fredrik Persson

Ett hav av ljusblått fyllde Kungsträdgården

Söndagen den 24/8 2014 fyllde poliser Kungsträdgården och gjorde den till ett hav av ljusblått. Vädrets makter valde att fylla på detta hav, som tidvis blev en regnig tillställning. På platsen fanns poliser från hela landet, däribland 200 kollegor från Skåne som från början hade tänkt åka upp till huvudstaden för att ställa sig bakom kraven på 25 000 kr i ingångslön för poliser, men som nu istället fick fira att vi inom avtalperioden kommer att nå detta mål.

Tillställningen präglades av framåtanda och stolthet över att vi som fackförbund har nått en otrolig framgång genom att höja ingångslönen med 15%. Detta innebär inte bara en statushöjning för yrket utan också en ekonomisk vinst för hela poliskollektivet genom att våra unga kollegor i framtiden kan bära sina egna löneökningar utan att man behöver skjuta till pengar från övriga poliser, något som vi varit tvungna till tidigare. Avtalet innebär alltså inte bara mer lönemedel till våra nyaste kollegor utan även våra äldre kollegor kommer i framtiden kunna dra nytta av detta.

Gratulationstelegram från hela Europas fackliga polisorganisationer blandades med tal från förbundsordförande Lena Nitz, förhandlingschefen Björn Kellerth, vår centralorganisation TCOs ordförande Eva Nordmark med flera. Även organisationen Kriminellas revansch i samhällets ordförande Christer Karlsson var med och uttryckte sitt helhjärtade stöd för högre polislöner. Åker jag dit igen så vill jag att ni ska vara där och stoppa mig sa han, och sa sig vara chockad över hur låg lön poliser har med tanke på vad vi blir utsatta för från våra klienter.

Vad var det som fick oss att nå denna framgång? Alla inblandade som steg upp i talarstolen, från förbundsordförande Lena Nitz till förhandlingschefen Björn Kellerth, var överens om att det är det enorma engagemanget både bland medlemmar och förtroendevalda som ligger bakom resultatet. Spontana aktioner i form av parkerade polisbilar, medlemmar som pratat med allmänheten om vad vi faktiskt gör och hur lite betalt vi får för detta, diskussioner på sociala medier, kampsånger på Youtube, Sophia Willanders och andras debattartiklar i tidningar med mera har visat politiker och Rikspolisstyrelsen vilken enorm frustration som har funnits i polisleden. Alla var också överens om att det inte var en slump att Rikspolisstyrelsen erbjöd denna lösning bara några dagar innan manifestationen i Kungsträdgården. Jag har aldrig varit med om eller ens hört talas om att en part kommit med ett sådant här förslag så här tidigt i förhandlingarna sa hon och konstaterade leende att någon uppenbarligen har tagit intryck av att så många poliser samlas för att uttrycka sitt missnöje.

Nu fortsätter kampen för en dräglig löneutveckling, och för att våra medlemmar ska känna att de har medinflytande och uppskattning på sin arbetsplats. Detta finns fortfarande många frågor att arbeta med och detta är inte slutet, det är början.

Information om inspektörsanställningar och delpension

Polisförbundets förhandlingsorganisation har idag, onsdagen den 20 augusti, haft ett möte med myndighets motsvarighet. Polisförbundet aktualiserade sin fortsatta ståndpunkt i att finna en slutlig lösning i inspektörsfrågan. Nytt datum i dessa samtal kommer att ske i närtid.

Vi valde även att åter ta upp frågan om deltidspension för våra medlemmar. Arbetet fortsätter nu genom att vi söker stöd hos Polisförbundet nationellt.

Nyheter från Blåljus.nu

  • Blåljus har fått en insändare som diskuterar om det finns ett bättre begrepp än mångfald, när det kommer till att definiera olikheter och likheter mellan människor.

  • Det är många som vill ge den tillträdande Rikspolischefen, Dan Eliasson goda råd nu. Kvällsposten ägnar en ledare åt det med hänvisning både åt Leif GW Persson och till politikernas...

  • Martin Marmgren har bytt arbetsuppgifter och jobbar sedan några veckor tillbaka som närpolis i förorten. Han beskriver på sin blogg några händelser och några reaktioner på polisens närvaro i förorten....